Všeobecné obchodní podmínky

Překladatelské služby, korektury a tlumočení

Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských, korektorských služeb a tlumočení prostřednictvím objednávkového formuláře umístěné na internetové adrese www.viggen.cz i jiným níže uvedeným způsobem rozumí:

Viggen s.r.o., Vratislavova 27, 128 00 Praha 2, společnost vedená u Městského soudu v Praz, spisová značka C78497, zapsaná dne 9.8.2000, IČ: 26192543, zastoupená jednatelem Veronikou Heidu,
Objednavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala zajištění překladatelských, korektorských služeb nebo tlumočeníspecifikovaných v příslušné objednávce. Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a dodavatelem.

Čl. II Předmět plnění
Předmětem plnění je vyhotovení překladu, korektury nebo zajištění tlumočení (dále jen „zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce.

Čl. III Uzavření smlouvy
1. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje i fax (faxová zpráva), elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen „objednávka“) umístěný na internetových stránkách společnosti.

2. Dodavatel po obdržení objednávky objednateli písemně potvrdí její přijetí. Pokud dodavatel objednateli přijetí objednávky ve lhůtě do 5 hodin nepotvrdí, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele s přijetím a potvrzením dané objednávky.

3. Pokud dodavatel ve výše uvedené lhůtě nesdělí objednateli, že některé podmínky uvedené v objednávce neakceptuje, má se za to, že mezi smluvními stranami platí podmínky uvedené v objednávce.

4. Pokud dodavatel ve výše uvedené lhůtě objednateli sdělí, že některé podmínky uvedené v objednávce neakceptuje, smluvní vztah nevznikne, a to do doby, než dojde k ujednání o neakceptovaných podmínkách.

5. Smlouva mezi objednavatelem a dodavatelem vzniká i tehdy, pokud objednavatel akceptuje návrh dodavatele na změnu podmínek v objednávce. Pro smluvní vztah pak platí podmínky posledně sjednané.

6. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. IV Všeobecná ujednání

1. Dodavatel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v čl. III VOP vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání, a to v určeném jazyce, ve sjednané době a v obvyklé kvalitě, a předat ji dohodnutým způsobem.
2. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit dodavateli odměnu za zakázku dle ustanovení čl. VII VOP.

Čl. V Zpracování zakázky

1. Pro vyhotovení zakázky si objednavatel může zvolit termín – do hodiny, do šesti hodin, do 24 hodin, do tří dnů a déle dle rozsahu příslušné zakázky. Zároveň je možné určit jiný termín dodání zakázky vzájemnou dohodou smluvních stran.

2. Objednavatel je povinen předat dodavateli podklady pro zakázku včas, v řádné kvalitě a ve sjednané podobě. Podklady, které nejsou dodány požadovaným způsobem (nečitelné podklady, nepodporované typy souborů, poškozené soubory atd.), nemohou být zpracovány.

3. Objednavatel je povinen předat dodavateli podklady pro zakázku následujícími způsoby:

a. v listinné podobě,

b. v elektronické podobě, a to v některém z následujících formátů: doc, xls, docx, xlsx, pdf,
jpg, zip, rar, ppt,

c. v jiných formátech po předchozí domluvě s dodavatelem.

4. Dodavatel se zavazuje předat objednateli vyhotovenou zakázku ve stejném formátu, v jakém od něj obdržel podklady pro její vyhotovení, ledaže se smluvní strany dohodli jinak. Dodavatel se zároveň zavazuje dodržet formátování a úpravu dokumentu dle původních podkladů za předpokladu, že dodané soubory jsou nepoškozené, editovatelné a lze je tímto způsobem zpracovat.

5. Objednávku může objednavatel učinit následujícími způsoby:

a. osobně v kanceláři dodavatele v pracovní době, která je uvedena na webových stránkách dodavatele.

b. e-mailem na adresu praha@viggen.cz

c. prostřednictvím formuláře umístěného na adrese www.viggen.cz

d. prostřednictvím České pošty, s. p., kurýrní služby nebo prostřednictvím jiné
doručovatelské služby,

e. jiným předem dohodnutým způsobem.

6. Lhůta pro vyhotovení zakázky začíná běžet od chvíle, kdy dodavatel objednavateli písemně potvrdí přijetí zakázky. Současně s potvrzením zakázky obdrží objednavatel informaci o termínu předání vyhotovené zakázky. Tento termín je nejpozdější možný, objednavatel se zavazuje převzít vyhotovenou zakázku i v kratším termínu.

7. Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce. Objednavatel může převzít zakázku následujícími způsoby:

a. Osobně v kanceláři dodavatele v pracovní době dodavatele.

b. Zasláním překladu dodavatelem na uvedenou e-mailovou adresu
objednavatele.

c. Prostřednictvím České pošty, s. p. kurýrní služby nebo prostřednictvím jiné
doručovatelské služby.

d. Jiným předem dohodnutým způsobem.

8. Objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele je povinen dodavateli bezprostředně písemně potvrdit obdržení vyhotovené zakázky s tím, že ji obdržel řádně a včas.

9. Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 8 tohoto ustanovení a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu pro předání zakázky dodavatele písemně nevyzve k dodání zakázky, má dodavatel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

10. Zakázka není dodána opožděně, jestliže dodavatel předá objednavateli opětovně zakázku na základě jeho výzvy, pokud ji již objednavateli ve sjednané lhůtě odeslal (předal).

11. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit požadovaným způsobem, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklad objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

12. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu odměny.

Čl. VI Práva a povinnosti

1. Objednavatel je povinen sdělit dodavateli účel, ke kterému bude zakázka použita.

2. Pokud dodavateli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí objednávka obsahovat i objednání překladu textů určených do tisku.

3. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je objednavatel povinen předat dodavateli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout dodavateli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.

4. Objednavatel je rovněž povinen uvést způsob, jakým má být zacházeno se specifickými výrazy- zkratkami, vlastními jmény, cizími slovy použitými v textu atd. V případě, že neuvede, zda mají být tyto výrazy překládány, nebo ponechány v původním tvaru, nebo jiný způsob, jak s nimi má být nakládáno, nebude na pozdější reklamace z toho plynoucí brán zřetel.

5. Objednavatel bere na vědomí, že denní maximální kapacita překladatele je 10 Normostran/24 hod. V případě rozsáhlejších překladů je tedy nutné určit delší termín pro vyhotovení překladu. Pokud objednatel trvá na dodržení termínu, je dodavatel oprávněn rozdělit text mezi více překladatelů. V případě rozdělení textu nenese dodavatel odpovědnost za terminologickou konzistenci v překladu a z tohoto titulu nemůže být zakázka reklamována.

6. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě odměny. Objednavatel je povinen informovat dodavatele o tom, že s ním bylo zahájeno insolvenční řízení nebo že vstoupil do likvidace.

7. Dodavatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.

8. Dodavatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění (zakázkou) a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

Čl. VII Odměna

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky (dále jen „odměna“) je platný ceník služeb dodavatele nebo smlouva uzavřená mezi dodavatelem a objednavatelem a v ní uvedený způsob pro výpočet odměny.

2. Odměna je kalkulována za každou započatou normovanou stranu (dále „normostrana“) nebo dle slov po předchozí dohodě s objednavatelem. U tlumočení se účtuje minimálně ½ den tlumočení (4 pracovní hodiny) pokud se strany nedohodnou jinak. V případě simultánního tlumočení se do kabiny vždy objednávají dva tlumočníci.

3. Jednou normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer. Jedním pracovním dnem se rozumí 8 pracovních hodin.

4. Pokud předběžná odměna zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace odměny skutečným počtem jednotek (tj. celkovým počtem normostran po provedení překladu nebo korektury).

5. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou bez DPH.

Čl. VIII Platební podmínky

1. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle skutečného finálního rozsahu zakázky.

2. Podkladem k úhradě odměny ze zakázky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.

3. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení.

4. Dodavatel je oprávněn v případě první nebo rozsáhlejší zakáky požadovat po objednavateli úhradu zálohy na provedení služeb.

5. Odměnu ze zakázky je možné uhradit těmito způsoby: hotově v kanceláři dodavatele, nebo převodem na účet.

a. Platba v hotovosti – platbu v hotovosti může objednavatel provést po předchozí domluvě v kanceláři dodavatele v pracovní době.

b. Platba převodem na účet – při této formě úhrady bude objednavateli vystavena faktura – daňový doklad na celou výši odměny. Objednavatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. Objednavatel je v případě této formy úhrady povinen sdělit dodavateli jméno a adresu trvalého nebo přechodného bydliště. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednavatel povinen uvést celý a správný název společnosti dle Obchodního rejstříku, IČO a sídlo této právnické osoby.

Čl. IX Reklamace

1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou.

2. Vyhotovená zakázka má dále vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě.

3. Vyhotovená zakázka má vady, pokud nebyla vyhotovena v souladu s doplňujícími požadavky objednatele v případě, že je dodavatel předem odsouhlasil.

4. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

5. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad a případně i jejich počet a navrhnout řešení, které objednavatel požaduje.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednavateli řešení.

7. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace prostřednictvím třetí nezávislé osoby (jiného překladatele, korektora, event. soudního znalce).

Čl. X Uznání reklamace

1. Pokud uzná dodavatel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky (odměny), a to maximálně ve výši 10 %. Pokud objednavatel nabízenou nápravu neakceptuje, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny zakázky (odměny).

2. V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného ministerstvem spravedlnosti.

3. Výše slevy podle ustanovení odst. 2 tohoto ustanovení je závislá na výsledku znaleckého posudku.

4. Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 2 tohoto ustanovení je jak dodavatel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

5. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá dodavatel, a to do výše ceny zakázky.

6. Dodavatel není zodpovědný za neplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.

Čl. XI Lhůta k uplatnění reklamace

1. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u dodavatele bez zbytečného odkladu

2. bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dnů od vyhotovení zakázky. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, nebyly-li uplatněny řádně a včas.

Čl. XII Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po jejím uzavření vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. Odstoupení od smlouvy je každá strana povinna sdělit druhé straně písemně.

2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit dodavateli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb dodavatele, který bude na vyžádání předložen.

3. V případě elektronické objednávky e-mailem nebo objednávkovým formulářem má objednatel, je- li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, jež je přílohou těchto obchodních podmínek, avšak není to povinné. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část odměny odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.

5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.

6. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.

7. Dodavatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým dodavatel nemohl zabránit, nebo následkem vyšší moci.

8. Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti informovat dodavatele. Pokud objednavatel neobjednal zajištění překladu textů určených do tisku dodavatelem, nemá objednavatel nárok na náhradu škody z důvodu chyb v přeloženém textu.

Čl. XIII Zvláštní ustanovení

1. Objednavatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu dodavatele nebude jakkoli kontaktovat překladatele či korektora, který vypracoval objednanou zakázku.

2. Pokud se souhlasem dodavatele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem a překladatelem či korektorem, zavazuje se objednavatel neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek zakázky.

3. Objednavatel se dále zavazuje informovat dodavatele o každém novém ujednání s překladatelem či korektorem

4. V případě každého porušení povinností uvedených v odst. 1, 2 a 3 tohoto ustanovení se objednavatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne výzvy dodavatele. Objednatel je povinen tuto smluvní pokutu dodavateli zaplatit bez ohledu na to, zda daným jednáním objednatele vznikla dodavateli škoda. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.

Čl. XIV Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné. Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1.1.2015